کلگی(زیر سری) جرثقیل(Over Head Crane)

  • انواع کلگی و کالسکه جرثقیل
  • طراحی و ساخت انواع کلگی های جرثقیل
    • ساخت کالسکه جرثقیل های 2 پل جهت حرکت عرضی در تناژهای مختلف و کارایی های متفاوت