انواع ورق گیر(Horizental And Vertical Lifter)

  • جهت جابجایی و بارگیری انواع ورق

ورق گیر افقی(قابل استفاده به صورت جفت)

ورق گیر افقی(قابل استفاده به صورت جفت)

ورق گیر عمودی(قابل استفاده به صورت تک و جفت)

ورق گیر عمودی(قابل استفاده به صورت تک و جفت)