شماره حساب های بانکی

شماره حساب‌های بانکی

ردیفبانکشعبهشماره حسابشماره کارت
1بانک شهرخیابان قزوین- کد 2607007887891575047-0610-3534-6598
2بانک سپهشعبه فارابی - کد 883015273075892-1010-8361-4491