انواع ترولی حرکتی(Movment Trolley)

  • جهت جابجایی‌های عرضی و اتصال انواع جرثقیل برقی و دستی

ترولی دستی با سیستم حرکتی زنجیری

ترولی ساده

تیر آهن گیر