شماره حساب‌های بانکی

ردیفبانکشعبهشماره حسابشماره کارت
1بانک شهرخیابان قزوین- کد 2607007887891575047-0610-0986-1333
2بانک ملیخیابان هلال احمر-کد15401068971930096037-9918-6606-6776